កម្មវិធីជជែកពីទីផ្សារ

ប្រធានបទ: តម្លៃហាងឆេងមាស ស្ថិតក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្ន

ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសកលនិងផលបះពាលដល់ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ

តើការតម្លើងអត្រាការប្រាក់របស់ធនាគាកណ្ដាលជះឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះដល់ទីផ្សារ

កិច្ចពិភាក្សាពីស្ថានភាពទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ និងឱកាសជួញដូរលើទីផ្សារក្នុងខែមេសា

ប្រធានបទ: ឱកាសវិនិយោគ​លេី​ទីផ្សារ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ ក្នុងខែមីនា

មូលហេតុនៃការធ្លាក់ចុះ នៃលុយយ៉េនជប៉ុន ព្រមទាំងឱកាសសម្រាប់ជួញដូរលុយយ៉េន

តើស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបច្ចុប្បន្ន ​អាចកើតមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែរឬទេ?

គោលនយោបាយរូបិយវត្ថុរបស់ធនាគារកណ្ដាលជះឥទ្ធិពលបែបណាខ្លះដល់ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុរបស់ធនាគាកណ្ដាល អាមេរិក អឺរ៉ុបនិងអង់គ្លេសវិបត្តិភូមិសាស្ត្រនយោបាយរុស្ស៊ី-អ៊ុយក្រែន ដែលកំពុងជះឥទ្ធិពលដល់ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ