បើកគណនីជាមួយ ប៊ី.អាយ.ស៊ី. ម៉ាឃីត ឥឡូវនេះជាមួយនឹងគណនីពិសេសដែលមិនគិតពីកម្រៃជើងសា

គណនីគ្មានកម្រៃជើងសា

ជាមួយនឹងការដាក់ប្រាក់បើកគណនីថ្មីត្រឹមតែ 100 ដុល្លារអាមេរិក គណនីគ្មានកម្រៃជើងសា គឺជាការជួញដូរដែលមានតម្លៃទាប ដែលសាកសមសម្រាប់អ្នកជួញដូរទាំងអស់ ប៉ុន្តែវាមានប្រយោជន៍ខ្លាំងសម្រាប់ scalpers អ្នកដែលជួញដូរច្រើន។

ប្រសិនបើអ្នកមានគណនីគ្មានកម្រៃជើងសាជាមួយ B.I.C. Markets អ្នកនឹងទទួលបានគម្លាតតម្លៃទាបបំផុត ពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារឈានមុខគេ ដោយគ្មានកម្រៃជើងសា។

Account

Trading Platform:MetaTrader 4, WebTrader and Mobile Trading
Trading Instruments:Forex, Metals, Energy & Indicies
Fifth Decimal:Yes
Max leverage:1:100
Execution:Market Execution
Minimum opening deposit:USD $100
Minimum trade size:0.01 lot
Trade size increment:0.01 lot
Maximum Total Trade Size:50 standard lots per position
Maximum Simultaneous Open Orders:300
Margin Call / Stop out level:80% / 50%
Account Currency:USD
Commission:No
Limit and Stop Levels:Starting from 2 points

+ គណនីគ្មានកម្រៃជើងសា

គណនីគ្មានកម្រៃជើងសា

ជាមួយនឹងការដាក់ប្រាក់បើកគណនីថ្មីត្រឹមតែ 100 ដុល្លារអាមេរិក គណនីគ្មានកម្រៃជើងសា គឺជាការជួញដូរដែលមានតម្លៃទាប ដែលសាកសមសម្រាប់អ្នកជួញដូរទាំងអស់ ប៉ុន្តែវាមានប្រយោជន៍ខ្លាំងសម្រាប់ scalpers អ្នកដែលជួញដូរច្រើន។

ប្រសិនបើអ្នកមានគណនីគ្មានកម្រៃជើងសាជាមួយ B.I.C. Markets អ្នកនឹងទទួលបានគម្លាតតម្លៃទាបបំផុត ពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារឈានមុខគេ ដោយគ្មានកម្រៃជើងសា។

Account

Trading Platform:MetaTrader 4, WebTrader and Mobile Trading
Trading Instruments:Forex, Metals, Energy & Indicies
Fifth Decimal:Yes
Max leverage:1:100
Execution:Market Execution
Minimum opening deposit:USD $100
Minimum trade size:0.01 lot
Trade size increment:0.01 lot
Maximum Total Trade Size:50 standard lots per position
Maximum Simultaneous Open Orders:300
Margin Call / Stop out level:80% / 50%
Account Currency:USD
Commission:No
Limit and Stop Levels:Starting from 2 points