ជំហានងាយៗ ដើម្បីធ្វើការជួញដូរ ជាមួយ ប៊ី អាយ ស៊ី ម៉ាឃីត

១. បើកគណនី

២. ដាក់ប្រាក់ក្នុងគណនីជួញដូរអ្នក

៣. អ្នកអាចចាប់ផ្ដើមចូលទីផ្សារជួញដូរ