ព័ត៌មានអ្នក
  លេខសម្ងាត់សម្រាប់ឡុកចូលតំបន់អតិថិជន
  ទីលំនៅបច្ចុប្បន្ន  អាប់ឡូដឯកសារ

  អត្តសញ្ញាណបណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន

  អត្តសញ្ញាណបណ្ណផ្នែកខាងមុខ

  អត្តសញ្ញាណបណ្ណផ្នែកខាងក្រោយ

  លិខិតឆ្លងដែន

  លិខិតឆ្លងដែនផ្នែកពន្យារ(បើមាន)

  ថតសែលហ្វីជាមួយអត្តសញ្ញាណបណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន


  របាយការណ៍ធនាគារ

  ហត្ថលេខា

  ស្នើរសុំបើកគណនីជួញដូរ

  • គម្លាតតម្លៃទាប
  • មិនគិតកម្រៃជើងសារ
  • ល្បឿនបញ្ជាទិញលក់ រហ័សគ្មានគូប្រៀប
  • គ្រប់គ្រងដោយគណកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា(គ.ម.ក)
  • ជួញដូរជាមួយនឹងកម្មវិធីដ៏ពេញនិយមបំផុត លោកអ្នកអាចជួញដូរលើកុំព្យូទ័រ ធែប្លែត និងទូរស័ព្ទវ័យឆ្លាតគ្រប់ប្រភេទ
  • មានការវិភាគទីផ្សារជារៀងរាល់ថ្ងៃ(ផុសរាល់ម៉ោង 9:00​ព្រឹកនៅលើហ្វេសប៊ុកផេក B.I.C Markets )

  មុនពេលបើកគណនីជាមួយយើង អ្នកត្រូវអាននូវឯកសារគតិយុត្តមួយចំនួនខាងក្រោម ដូចច្នេះអ្នកអាចយល់ពីលក្ខខណ្ឌនៃ​សេវាកម្ម និង​ទំនាក់ទំនង​របស់អ្នកជាមួយយើង។

  B.I.C. Markets Website Terms 

  B.I.C. Markets Terms & Conditions 

  B.I.C. Markets Risk Disclosure Statement 

  B.I.C. Markets Privacy Policy