ទទួលបានប្រាក់ត្រឡប់ទៅវិញរហូតដល់ 20%

អតិថិជនថ្មីទាំងអស់ដែលដាក់ប្រាក់តម្កល់ដំបូង 10,000USD និងខ្ពស់ជាងនេះនឹងទទួលបានCredit នៅក្នុងគណនីជួញដូរ

ចុចអានបន្ត…

ទទួលបានប្រាក់10$ ត្រឡប់ទៅវិញរាល់ការជួញដូរបាន 10 lots

អតិថិជនចាស់នឹងទទួលបានប្រាក់ត្រលប់ទៅវិញ 10$ រៀងរាល់ 10ឡត

ចុចអានបន្ត…