ឯកសារគតិយុត្តិ

​មុនពេលបើកគណនីជាមួយយើង អ្នកត្រូវអាននូវឯកសារកតិយុត្តមួយចំនួនខាងក្រោម ដូចច្នេះអ្នកអាចយល់ពីលក្ខខណ្ឌនៃ​សេវាកម្ម និង​ទំនាក់ទំនង​របស់អ្នកជាមួយយើង។

​ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីបទបញ្ញត្តិដែលអ្នកត្រូវអនុវត្ត សូមចូលទៅកាន់តំណរភ្ជាប់ខាងក្រោម។

ដោយបើកគណនីជាមួយ ប៊ី.អាយ.ស៊ី. ម៉ាឃីត អ្នកបានបង្ហាញថាអ្នកបានអានយល់ និងយល់ស្របនឹងលក្ខខណ្ឌដែលមានចែងនៅក្នុងឯកសារទាំងនេះ

  B.I.C. Markets Website Terms

  B.I.C. Markets Terms & Conditions

  B.I.C. Markets Risk Disclosure Statement

  B.I.C. Markets Privacy Policy

ការដោះស្រាយវិវាទ

​សម្រាប់ភាពងាយស្រួលនៃការយោង យើងក៏បានបង្កើតទំព័រដាច់ដោយឡែកមួយសម្រាប់ដោះស្រាយជម្លោះ / ពាក្យបណ្តឹង។ ប្រសិនបើនៅដំណាក់កាលណាមួយអ្នកមានជម្លោះ ឬបណ្តឹងជាមួយ ប៊ី.អាយ.ស៊ី. ម៉ាឃីត សូមមើលទំព័រដំណោះស្រាយជម្លោះរបស់យើង ។