វិបត្តិភូមិសាស្ត្រនយោបាយរុស្ស៊ី-អ៊ុយក្រែន ដែលកំពុងជះឥទ្ធិពលដល់ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ

January 30, 2023