ទទួលបានប្រាក់10$ ត្រឡប់ទៅវិញរាល់ការជួញដូរបាន 10 lots

April 26, 2022

គ្រប់អតិថិជនចាស់ទាំងអស់នឹងទទួលបានប្រាក់ត្រលប់ទៅវិញ 10$ រៀងរាល់ 10ឡត

លក្ខខណ្ឌ

ក.​ Promotion បើកត្រឹមតែ 30ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ ពីថ្ងៃទី18ខែមេសា រហូតដល់ថ្ងៃ19ខែឧសភា ឆ្នាំ2022

ខ. អតិថិជនត្រូវបញ្ចូលទឹកប្រាក់យ៉ាងតិច 15,000$ ដើម្បីទទួលបានការផ្តល់ជូនពិសេសនេះ

គ. អតិថិជនតម្រូវមិនអោយដកដើមទុនដែលបានដាក់ខាងលើក្នុងរយៈពេល3 ខែ ដើម្បីរក្សាសុពលភាពទទួលបានការផ្តល់ជូនខាងលើ

ឃ. ការផ្តល់ជូនប្រាក់ត្រលប់ទៅវិញនឹងត្រូវបានផ្តល់ឱ្យសម្រាប់តែលើផលិតផលលោហធាតុមានតម្លៃ (Metals) និងរូបិយប័ណ្ណ (Currencies) តែប៉ុណ្ណោះ

ង. ការប្រើប្រាស់ EA ឬការជួញដូរដោយស្វ័យប្រវត្តិ មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតទេ

ច. ប្រាក់ត្រលប់ទៅវិញសរុប នឹងត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីជួញដូរអតិថិជនបន្ទាប់ពីបញ្ចប់Promotionរយៈពេល3 ខែ

ឆ. ក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌគ្រប់ពេលវេលា

ទទួលបានទឹកប្រាក់បន្ថែមរហូតដល់ 20%

April 22, 2022
អតិថិជនថ្មីទាំងអស់ដែលដាក់ប្រាក់តម្កល់ដំបូង 10,000USD និងខ្ពស់ជាងនេះនឹងទទួលបានCredit នៅក្នុងគណនីជួញដូររបស់ពួកគេដូចខាងក្រោម៖
ប្រាក់ដាក់តម្កល់ដំបូងCredit ជាប្រាក់ដុល្លារឡតតម្រូវរយៈពេល3ខែឡតតម្រូវរយៈពេល1ខែ
10,000 USD700USD24080
20,000 USD1,500USD990330
30,000 USD2,000USD2250750
40,000 USD3,000USD39901330
50,000 USD ឡើងទៅ5,000USD62402080

Credit នឹងត្រូវបំប្លែងទៅជាសមតុល្យសាច់ប្រាក់បន្ទាប់ពី 3 ខែ នៅពេលដែលលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ត្រូវបានបំពេញ។

លក្ខខណ្ឌ

ក. អតិថិជនតម្រូវមិនអោយដកដើមទុនដែលបានដាក់ខាងលើក្នុងរយៈពេល3 ខែ ដើម្បីរក្សាសុពលភាពទទួលបានការផ្តល់ជូនខាងលើ

ខ. អតិថិជនត្រូវបំពេញឡតតម្រូវក្នុងរយៈពេល 3ខែ បន្ទាប់ពីការដាក់ប្រាក់តម្កល់ដំបូង។

គ. ចំនួនទឹកប្រាក់ credit នឹងត្រូវបានដកចេញដោយស្វ័យប្រវត្តិ នៅពេលដែល equity របស់អតិថិជនស្មើនឹង credit

ឃ. ប្រូម៉ូសិននេះត្រូវបានផ្តល់ឱ្យសម្រាប់តែលើផលិតផលលោហធាតុមានតម្លៃ (Metals) និងរូបិយប័ណ្ណ (Currencies) តែប៉ុណ្ណោះ

ង. ការប្រើប្រាស់ EA ឬការជួញដូរដោយស្វ័យប្រវត្តិ មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតទេ

ច. ក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌគ្រប់ពេលវេលា

ចំណាំ៖ ក្នុងករណីដែល credit ត្រូវបានដកចេញដោយស្វ័យប្រវត្តិ វានឹងត្រូវបានបញ្ចូលមកវិញនៅពេលដែលអតិថិជនបញ្ចូលទឹកប្រាក់ឡើងវិញក្នុងកំឡុងពេលប្រូម៉ូសិន។