“យុទ្ធសាស្រ្ដជួញដូរក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ” ថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣។

January 18, 2023

 

 

វគ្គពិសេសមិនធ្លាប់មាន!!!
នៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី28 ខែមករា ខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន B.I.C Markets នឹងរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពិសេសមួយ ស្ដីពី “យុទ្ធសាស្រ្ដជួញដូរក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ” ដើម្បីអាចឱ្យលោកអ្នកទទួលបាននូវចំណេះដឹងវិនិយោគបែបទំនើប យុទ្ធសាស្ត្រដែលអ្នកមិនបានដឹងពីមុនមក និងការស្វែងយល់ពីឱកាសបង្កើតប្រាក់ចំណូលក្នុងយុគសម័យថ្មីមួយនេះ ជាមួយវាគ្មិនកិត្តិយសដែលមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំ។
– កម្មវិធីនេះចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង 8:30 ដល់ 11:00 នាទីព្រឹក
– ទីតាំង៖ ភោនីយដ្ឋានទន្លេបាសាក់II, មហាវិថី ព្រះមុនីវង្ស(នៅជិតស្ពានអាកាសក្បាលថ្នល់,ច្បារអំពៅ), រាជធានីភ្នំពេញ

“ឱកាសវិនិយោគក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ” ថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣។

January 18, 2023

វគ្គពិសេសមិនធ្លាប់មាន!!!
នៅថ្ងៃពុធ ទី១៨ ខែមករា ខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន B.I.C Markets នឹងរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពិសេសមួយ ស្ដីពី “ឱកាសវិនិយោគក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ” ដើម្បីអាចឱ្យលោកអ្នកទទួលបាននូវចំណេះដឹងវិនិយោគបែបទំនើប យុទ្ធសាស្ត្រដែលអ្នកមិនបានដឹងពីមុនមក និងការស្វែងយល់ពីឱកាសបង្កើតប្រាក់ចំណូលក្នុងយុគសម័យថ្មីមួយនេះ ជាមួយវាគ្មិនកិត្តិយសដែលមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំ។
– កម្មពិធីនេះចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង 10:00 ដល់ 11:30 នាទីព្រឹក
– ទីតាំង៖ អាសយដ្ឋាននៅអាគារលេខ462 មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ (នៅជាន់ទី២ នៃធនាគារ​ BIC Bank)

“ឱកាសវិនិយោគក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ”​ ថ្ងៃទី១១​ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣។

January 18, 2023

វគ្គពិសេសមិនធ្លាប់មាន!!!
នៅថ្ងៃពុធ ទី១១ ខែមករា ខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន B.I.C Markets នឹងរៀបចំ ដើម្បីអាចឱ្យលោកអ្នកទទួលបាននូវចំណេះដឹងវិនិយោគបែបទំនើប យុទ្ធសាស្ត្រដែលអ្នកមិនបានដឹងពីមុនមក និងការស្វែងយល់ពីឱកាសបង្កើតប្រាក់ចំណូលក្នុងយុគសម័យថ្មីមួយនេះ ជាមួយវាគ្មិនកិត្តិយសដែលមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំ។
– កម្មពិធីនេះចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង 10:00 ដល់ 11:30 នាទីព្រឹក
– ទីតាំង៖ អាសយដ្ឋាននៅអាគារលេខ462 មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ (នៅជាន់ទី២ នៃធនាគារ​ BIC Bank)

“3 គោលការណ៍ទាញយកប្រាក់ចំណេញមហាសាលពីទីផ្សារអន្តរជាតិ” ថ្ងៃទី២៦​ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២។

January 18, 2023

វគ្គពិសេសមិនធ្លាប់មាន!!!
នៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី26 ខែវិច្ជិកា ខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន B.I.C Markets នឹងរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពិសេសមួយ ស្ដីពី “3 គោលការណ៍ទាញយកប្រាក់ចំណេញមហាសាលពីទីផ្សារអន្តរជាតិ” ដើម្បីអាចឱ្យលោកអ្នកទទួលបាននូវចំណេះដឹងវិនិយោគបែបទំនើប យុទ្ធសាស្ត្រដែលអ្នកមិនបានដឹងពីមុនមក និងការស្វែងយល់ពីឱកាសបង្កើតប្រាក់ចំណូលក្នុងយុគសម័យថ្មីមួយនេះ ជាមួយវាគ្មិនកិត្តិយសដែលសុទ្ធសឹងមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំ។
– កម្មពិធីនេះចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង 8:30 ដល់ 11:00 នាទីព្រឹក
– ទីតាំង៖ ភោជនីយដ្ឋានទន្លេបាសាក់​ ២ , មហាវិថី ព្រះមុនីវង្ស(នៅជិតស្ពានអាកាសក្បាលថ្នល់,ច្បារអំពៅ), រាជធានីភ្នំពេញ។

 

 

 

 

“3 យុទ្ធសាស្ត្រទាញយកប្រាក់ចំណេញមហាសាលពីទីផ្សារអន្តរជាតិ” ថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២។

January 18, 2023

វគ្គពិសេសមិនធ្លាប់មាន!
នៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី22 ខែតុលា ខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន B.I.C Markets នឹងរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពិសេសមួយ ស្ដីពី “3 យុទ្ធសាស្ត្រទាញយកប្រាក់ចំណេញមហាសាលពីទីផ្សារអន្តរជាតិ” ដើម្បីអាចឱ្យលោកអ្នកទទួលបាននូវចំណេះដឹងវិនិយោគបែបទំនើប យុទ្ធសាស្ត្រដែលអ្នកមិនបានដឹងពីមុនមក និងការស្វែងយល់ពីឱកាសបង្កើតប្រាក់ចំណូលក្នុងយុគសម័យថ្មីមួយនេះ ជាមួយវាគ្មិនកិត្តិយសដែលសុទ្ធសឹងមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំ។
– កម្មវិធីនេះចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង 8:30 ដល់ 11:00 នាទីព្រឹក
– ទីតាំង៖ ភោនីយដ្ឋានទន្លេបាសាក់II, មហាវិថី ព្រះមុនីវង្ស(នៅជិតស្ពានអាកាសក្បាលថ្នល់,ច្បារអំពៅ), រាជធានីភ្នំពេញ។